Temahelg med Fredrik Sidenvall

Fredrik Sidenvall på prekenstolen i Tromsø under temahelgen. Foto: DelsiN.

Fredrik Sidenvall på prekenstolen i Tromsø under temahelgen. Foto: DelsiN.

Guds ord som undervisning og gledelig budskap er emnet for temahelgen som ble arrangert 10.-12. oktober i Tromsø. De første opptakene ble publisert allerede fredags kveld, til glede for våre lyttere. Et vesentlig spørsmål er: Hva vil Gud oss når han taler til oss i sitt Ord? Videre kommer spørsmål som: Hvordan reagerer vi på Guds tiltale? Hvordan tar vi vare på Guds ord i våre menigheter? Er Skriften virkelig alt Guds ord til oss, eller skal vente noe mer eller søke å finne mer enn det Ordet kan si oss?

Årets tema skal igjen fokusere på, hvordan evangeliget kaller, samler… hele den kristne kirke på jorden. Altså på det forhold, at det ikke bare vekker, omvender den enkelte, så denne kommer til levende tro og tilslutter seg en menighet. Men hvordan kirken, enhver menighet til enhver tid bare finnes og bevares, hvor det er Ordet og Ånden som bygger og bevarer. Derfor er det viktig for menigheter å gi Ordet rom å virke i blant seg.

Program
Fredag 10. oktober:
Time 1: Hva er sannhet?

En avslørende gjennomgang av den vestlige verdens tankegang, med eksempler fra filosofiens historie. Det handler om den fundamentale forskjellen mellom tradisjonene fra Aten og Jerusalem, hvor vår tid, og dessverre også de kristne, i stor grad lever etter tankemønstrene fra Aten. Dermed ender vi med enhetstankegangen, og gjøres i stor grad til mennesker ute av stand til å høre Guds tiltale til oss gjennom språket, ordene, ja selve Guds ord i Skriften.

Lørdag 11. oktober:
Time 2: Bibelens indre dynamikk fanges opp i katekismen

En grammatisk gjennomgang av hvordan Bibelens budskap gjenspeiles i Luthers katekisme (store og lille) og Luthers huspostille. Verbenes tid og hvem som utfører det blir viktig. F.eks. har Gud gjort alt ferdig ved korset (fortid, utført, fullbyrdet), mens Den Hellige Ånd arbeider på oss (skjer i dag), mens vi skal se Gud som han er i det fullkomne riket i evighet (fremtiden, håpet). Djevelen ønsker gjerne at vi roter i verbenes tidsaspekt, og til eksempel kan man miste fokus på nattverdens egentlige grunn. Liten våkenhet rundt disse ting kan gi store vansker i vårt trosliv.

Time 3: På hvilken måte er bekjennelsen: Jesus er Herre, et gledelig budskap?

Barn vokser opp med tidlig sosialisering med jevnaldrende som sin hovedform for sosialisering, fremfor en naturlig sosialisering gjennom søsken og foreldre, som er en hierarkisk struktur. Dette er skadelig for barnet, da jevnaldrende alltid kjemper om posisjonen med hverandre. Den voksne, som er i Alfa-posisjon, skal beskytte og skape ly og trygghet for den mindre. Når et helt samfunn er preget det motsatte, berører det også hvordan vår relasjon med Gud utvikler seg. Han skal være vår Herre, men forblir alt annet. Det er to drifter i barn: tilknytningsdrift og utforskertrang. Der tilknytningen er skjør eller dårlig, forsvinner eller skades utforskertrangen. Mammadalter har fått for lite og usunn tilknytning til sin mor (eller foreldre), og er ikke trygg nok til å utforske verden. Jesus skal være vår Herre, og gir ankerfeste; «Han er vårt skjold og verge.» Da kan vi også stå frimodig i tjenesten for Herren, og intet kan egentlig rokke ved Jesu kjærlighet til oss, og på dette grunnes vårt liv som kristne her i verden.

TEMAHELG 2014 (hele programmet som PDF)

Om Fredrik Sidenvall

Fredrik Sidenvall. Foto: DelsiN

Fredrik Sidenvall. Foto: DelsiN


Fredrik Sidenvall er rektor ved et kristent videregående skole i Gøteborg, L. M. Engstöms gymnasium. Det er stiftelsen Pibus som eier skolen, og de driver også Bibelskolen i Göteborg og Forsamlingsfakulteten i Göteborg (FFG). Tidligere var Sidenvall prest i Den svenske kirken, og satt også med i Kirkemøtet. Nå er Sidenvall medlem i Missionsprovinsen i Sverige, samt redaktør av tidsskriftet Kyrka och Folk. Verdt å nevne kan også være at Sidenvall er formann for Nord-Europeisk Luther Akademi (NELA), og på fritiden synger opera og klassiske musikkstykker.

Link til talene:

Taler fra temahelgen 2014 (link)
Taler fra ulike samlinger (link)
Taler av Fredrik Sidenvall (link)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.